Sunita Karmacharya, Dhaka Weaver, March 2018, PC Amir Maharjan, FTGN.JPG